Trygg och säker vård

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att vården ska vara av god kvalitet och lättillgänglig. Vården ska ges med respekt för dig och tillgodose dina behov av trygghet i vård och behandling. Vården och behandlingen ska så långt som det är möjligt utformas tillsammans med patienten.

Vi vill lära oss av våra misstag. Vi rapporterar avvikelser när det inträffar tillbud och negativa händelser. Vi utreder alla avvikelserapporter och vi kan be att få höra din berättelse om du har drabbats. Syftet är att förhindra att tillbud händer igen. Varje år upprättar vi en patientsäkerhetsberättelse. Allvarliga händelser anmäler vi till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för utredning.

Vi vill gärna veta vad du tycker om oss, både det som är dåligt och det som är bra. Om du inte vill prata med din behandlare kan du skriva ner dina synpunkter och lämna i vår förslagslåda i väntrummet.

Ibland lämnar vi ut patientenkäter. Du hjälper oss att förbättra vården om du svarar på enkäterna.

Uppdaterad 1 mars, 2018